Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden gebruikers geïnformeerd dat zij recht hebben op toegang, rectificatie van persoonsgegevens betreffende hen en een recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek aan:

BLUE CABS SA/NV
Boulevard Sylvain Dupuis 231/26
1070 Bruxelles - Brussel
Tel. : +32 (0) 2 268 00 00
E-mail : info@taxisbleus.be

Gebruikers van de Website zijn verplicht om de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven. Bovendien moeten ze zich, met betrekking tot de informatie waartoe ze toegang hebben, onthouden van elke verzameling, opname, vervorming of gebruik en, in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.

Intellectuele en industriële eigendom

Zowel de algemene structuur als de inhoud van de Site, in het bijzonder de teksten, foto's, afbeeldingen en geluiden, zijn wereldwijd het exclusieve eigendom van BLUE CABS SA/NV. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of de inhoud ervan, door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van BLUE CABS SA/NV is verboden.

De informatie, pictogrammen, foto's, afbeeldingen, teksten, videosequenties, geanimeerd, geluid of niet, en andere documenten die toegankelijk zijn op de Site zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, in voorkomend geval, eigendom van BLUE CABS SA/NV of derden die BLUE CABS SA/NV, of een van haar dochterondernemingen, hebben gemachtigd om ze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren voor privégebruik van deze verschillende rechtenobjecten is toegestaan. De gedeeltelijke of volledige reproductie ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BLUE CABS SA/NV, is strikt verboden.

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Behalve zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is elk ander gebruik van de werken dan individuele en particuliere reproductie en raadpleging verboden.

De overtreding van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.